Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

dxg-thong-bao-thay-doi-thoi-gian-to-chuc-h-c-thuong-nien-nam-2022-0