Ngày 13 tháng 6 tại Hội trường tầng 3 Toà nhà 25T2-N05 Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, Công ty cổ phần tổng công ty Phát triển khu đô thị dân cư mới (KDM) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội có sự tham dự của Ông Đặng Công Thức – Đại diện nhóm cổ đông lớn, Chủ tọa Đại hội; Nguyễn Thanh Cường – Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025; các cổ đông/người được ủy quyền dự họp đạt tỷ lệ 75,65% số cổ phần của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo, các tờ trình về các nội dung với tỷ lệ nhất trí cao bao gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Uỷ ban kiểm toán năm 2021; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và thay đổi, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét (các) báo cáo tài chính năm 2021, năm 2022; Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Uỷ ban kiểm toán (thuộc HĐQT) năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Uỷ ban kiểm toán năm 2022; Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Công ty; Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025).

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế thế giới và Việt Nam, KDM phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chung của toàn thị trường. Điều này đã ảnh hưởng tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, năm 2021 Công ty đạt mức doanh thu 21,2 tỷ đổng đạt 42,4%; lợi nhuận sau thuế đạt 870 triệu đồng đạt 19,6% kế hoạch năm 2021. Năm 2022 với việc mở cửa trở lại nền kinh tế, sự kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo mới Đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu năm 2022 là 40 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 4,16 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Cường và bà Bùi Thị Hiền Hậu đồng thời bầu bổ sung 07 thành viên vào Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025, bao gồm: Ông Đặng Công Thức, ông Trương Văn Mạnh, ông Phan Thanh Dũng, ông Nguyễn Quốc Thắng, ông Giang Thành Trung, ông Phan Nam Giang, ông Lê Tùng.

Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp, toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua với sự nhất trí của các cổ đông và đại diện của cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội. Chúc Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới sẽ thành công với những hoạch định, chính sách mới phù hợp với định hướng phát triển của công ty, đưa thương hiệu KDM vươn lên một tầm cao mới.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Toàn cảnh Đại hội

Nguyên Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Cường tặng hoa chúc mừng Tân Chủ tịch HĐQT Đặng Công Thức

Tân Chủ tịch HĐQT Đặng Công Thức tặng hoa tri ân Ban lãnh đạo cũ

Tân Chủ tịch HĐQT Đặng Công Thức phát biểu nhận nhiệm vụ

Theo KDM