Cổ Phiếu Ưu Đãi Là Gì

Hiện nay, xu hướng đầu tư chứng khoán đang ngày càng phát triển với nhiều hình thức như cổ phiếu, trái phiếu,… Tuy nhiên với một số nhà đầu tư mới khái niệm cổ phiếu ưu đãi đang khá mới mẻ.

Sau đây, GCL Invest sẽ giới thiệu với bạn loại cổ phiếu này và giúp các bạn nhận định được sự khác nhau giữa cổ phiếu thường với cổ phiếu ưu đãi nhé.

1. Cổ phiếu là gì?

Theo Khoản 1 Điều 121, Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.”

Có thể hiểu, cổ phiếu (hay Stock) chính là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư góp vốn vào một doanh nghiệp.

Người sở hữu cổ phiếu là cổ đông hay là một trong các chủ sở hữu của công ty phát hành. Hiện này các công ty cổ phần thường phát hành hai loại cổ phiếu là cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

2. Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu (Preferred Stock) là loại cổ phiếu mà người sở hữu chúng được hưởng một số ưu đãi nhất định. Tuy nhiên, kèm theo đó chủ sở hữu của cổ phiếu này cũng bị hạn chế một số quyền lợi so với người sở hữu cổ phiếu phổ thông.

Cổ phiếu ưu đãi được coi là một loại cổ phiếu đặc biệt trong công ty cổ phần. Trong đó, tương ứng với mỗi loại cổ phiếu đặc biệt, các cổ đông ưu đãi sẽ được nhận một số quyền nhất định trong quá trình hoạt động và quản lý của công ty phát hành.

Theo Khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp năm 2020 có quy định về các loại cổ phiếu ưu đãi như sau:

“2. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

a) Cổ phần ưu đãi cổ tức;

b) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

c) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

d) Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán”.

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là cổ phiếu mà chủ sở hữu của loại cổ phiếu này được trả mức cổ tức cao hơn so với cổ tức của cổ phiếu phổ thông hoặc cao hơn so với mức cổ tức ổn định hằng năm. Mức cổ tức được chia hằng năm bao gồm cổ tức thưởng và cổ tức cố định. Trong đó, cổ tức cố định là loại cổ tức không phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cổ phiếu này có ghi đầy đủ thông tin về mức cổ tức cố định cụ thể cùng với phương thức xác định cổ tức thưởng.

Trong trường hợp công ty giải thể hay phá sản, sau khi thanh toán các khoản nợ và Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại. Thì các chủ sở hữu của loại cổ phiếu này sẽ được phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần trong công ty.

Tuy nhiên, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ bị hạn chế một số quyền nhất định. Cụ thể là các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ không có quyền dự họp, biểu quyết hay quyền đề cử người vào Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị.

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại là loại cổ phiếu mà cổ đông sở hữu nó sẽ được công ty phát hành hoàn lại phần vốn góp theo yêu cầu của chủ sở hữu cổ phiếu hoặc theo điều kiện được ghi trên cổ phiếu này và Điều lệ của công ty. Tương tự như quyền của cổ đông sở hữu Cổ phiếu ưu đãi cổ tức, cổ đông này sẽ bị tước một số quyền nhất định. Cụ thể là các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại sẽ không có quyền dự họp, biểu quyết hay quyền đề cử người vào Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị. Trừ các hạn chế nêu trên thì cổ đông sở hữu này sẽ được hưởng các quyền tương tự như cổ đông phổ thông.

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết là loại cổ phiếu mà các cổ đông sở hữu cổ phiếu này sẽ có số quyền biểu quyết nhiều hơn so với cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông. Trong đó, Điều lệ công ty sẽ ra quy định cụ thể về số biểu quyết của một cổ phiếu này. Đặc biệt, khi là chủ sở hữu của cổ phiếu này, nhà đầu tư có quyền được biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết ưu đãi hơn theo quy định. Ngoài ra, các quyền còn lại của Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết sẽ tương tự như cổ phiếu phổ thông.

Lưu ý: Chỉ có cổ đông sáng lập và tổ chức được Chính phủ ủy quyền mới được quyền sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết. Trong đó, các cổ đông sáng lập sở hữu loại cổ phiếu này chỉ có hiệu lực ưu đãi trong vòng 3 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau 3 năm, Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết của các cổ đông sáng lập sẽ chuyển thành cổ phiếu phổ thông.

Cổ phiếu ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

Ngoài các loại cổ phiếu ưu đãi được pháp luật quy định, các công ty cổ đông cũng có quyền bàn bạc, thỏa thuận về các loại cổ phiếu ưu đãi khác. Loại cổ phiếu này sẽ tùy thuộc vào tính chất hoạt động của công ty và do các điều lệ của công ty quy định. Từ đó đem lại các quyền hạn ưu đãi riêng đến với các cổ đông.

3. Sự khác biệt của Cổ phiếu ưu đãi và Cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông có những điểm giống và khác nhau sau:

Sự khác biệt của Cổ phiếu ưu đãi và Cổ phiếu phổ thông

Giống nhau

Đều là một loại chứng khoán góp vốn và được công ty cổ phần phát hành
Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm trên vốn góp

Được phát hành dưới sự giám sát của Bộ tài chính và Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Khác nhau

Cổ phiếu thường Cổ phiếu ưu đãi
Khái niệm Cổ phiếu thường (cổ phiếu phổ thông) là cổ phiếu mà các công ty cổ phần bắt buộc phải có. Cổ phiếu ưu đãi là một loại chứng khoán vừa có những đặc điểm giống cổ phiếu thường, vừa giống trái phiếu. Cũng giống như cổ phiếu thường, người mua cổ phiếu ưu đãi được xem là cổ đông trong công ty.

Tuy nhiên, khác với cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi trả một lượng cổ tức nhất định cho cổ đông nắm giữ.

Lợi tức Có lợi tức không ổn định, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và sau khi trả lợi tức cho trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi. Có lợi tức ổn định theo một tỷ lệ cố định trên mệnh giá. Tùy vào các loại cổ phiếu ưu đãi khác nhau mà có chính sách chia cổ tức khác nhau: cổ phiếu ưu đãi tích lũy, cổ phiếu ưu đãi không tích lũy, cổ phiếu ưu đãi tham dự chia phần.
Cổ tức Cổ tức thay đổi tùy theo hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và không ổn định Cổ tức cố định và cổ tức thường. Có mức cổ tức ổn định. Cổ đông sở hữu CPUD có thể nhận được tỷ lệ cổ tức cao hơn so với cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phần Số lượng lớn (chiếm đa số) Số lượng nhỏ (chiếm thiểu số)
Quyền biểu quyết Nhà đầu tư có quyền biểu quyết trong hội đồng cổ đông. Trong đó, mỗi cổ phiếu sẽ được một phiếu biểu quyết. Các loại Cổ phiếu ưu đãi không có quyền được biểu quyết trong hội đồng cổ đông, ngoại trừ cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.
Quyền quản lý công ty Được quyền tham gia quản lý công ty Không được tham gia bầu cử và ứng cử trong hội đồng quản trị
Ưu đãi Không có Một số ưu đãi khác nhau theo từng loại Cổ phiếu ưu đãi khác nhau.
Người nắm giữ cổ phiếu Người sở hữu cổ phiếu thường là người cuối cùng được hưởng giá trị còn lại của tài sản thanh lý khi công ty bị phá sản.

Người sở hữu cổ phiếu thường có quyền bỏ phiếu và ứng cử vào các chức vụ quản lí công ty.

Khi công ty bị phá sản, người nắm cổ phiếu ưu đãi nhận được tiền thanh lý tài sản trước cổ đông thường. Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi không được tham gia ứng cử bầu cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

Qua các thông tin trên, GCL Invest đã giúp các bạn hiểu qua được khái niệm cổ phiếu ưu đãi là gì và lợi ích mà loại chứng khoán này mang lại, sự khác biệt so với cổ phiếu phổ thông. Từ đó giúp nhà đầu tư có thể lựa chọn cho mình loại cổ phiếu phù hợp nhất với khả năng và kế hoạch đầu tư của mình. Chúc bạn đầu tư thành công!

Minh Thúy