Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 như sau:

dxg-nghi-quyet-h-qt-ve-viec-thay-doi-thoi-gian-to-chuc-hop-h-c-thuong-nien-2022-0