ROA là chỉ tiêu phân tích tài chính quan trọng để đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Bài viết này, GCL Invest giải thích chi tiết chỉ số ROA là gì, ROA tính như thế nào và cách đọc sức khỏe tài chính doanh nghiệp qua chỉ tiêu ROA

Chỉ số ROA là gì?

ROA (Return on Assets) là tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản.

Ý nghĩa của ROA: Là chỉ số đo lường mức sinh lợi của một doanh nghiệp so với chính tài sản của nó. ROA sẽ cho ta biết hiệu quả hoạt động của công ty trong việc sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận. Chỉ số ROA càng cao tức là khả năng sử dụng tài sản của doanh nghiệp càng hiệu quả.

Công thức ROA:

ROA = Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản bình quân x 100%

Trong đó:

Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận sau thuế – Lãi vay

(Lợi nhuận sau thuế = Tổng thu – Tổng chi – Thuế TNDN)

(Cách tra cứu: Xem thông tin trên báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối tài khoản kế toán.)

Tài sản bình quân = (Tài sản cuối kỳ + Tài sản đầu kỳ)/2

Sử dụng tài sản bình quân sẽ đánh giá chính xác hơn về khả năng sinh lời của tài sản trong kỳ.

Chỉ số ROA bao nhiêu là tốt?

Theo tiêu chuẩn quốc tế hiện hiện nay, một doanh nghiệp được cho là hoạt động hiệu quả khi đạt mức ROE từ 15% trở lên và ROA từ 7.5% trở lên. Tuy nhiên, trên thực tế việc xác định chỉ số ROA bao nhiêu là tốt cho mỗi doanh nghiệp sẽ có sự khác nhau nhất định, phụ thuộc vào:

  • Công ty đó đang hoạt động trong lĩnh vực nào. Ví dụ với những doanh nghiệp sản xuất đòi hỏi tài sản cố định lớn nên chỉ số ROA thường khá thấp, hay các công ty ngành xây dựng sẽ có xu hướng vay nợ nhiều, vì vậy ROA được đánh giá thấp hơn ngành khác. Ngược lại đối với các công ty dịch vụ, thương mại yêu cầu về tài sản cố định thường thấp hơn, kéo theo ROA cao. Do đó nhà đầu tư không nên so sánh ROA giữa các doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau.
  • So sánh chỉ số ROA các đối thủ cùng ngành
  • So sánh chỉ số ROA với kết quả trong quá khứ. Nhà đầu tư nên xem xét và phân tích chỉ số ROA của một doanh nghiệp trong 3 năm liên tiếp để thấy rõ được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. ROA có sự tăng trưởng qua các năm là tín hiệu tốt. Tuy nhiên nếu tăng giảm thất thường thì cần lưu ý.
  • Khi phân tích ROA thì cần phân tích cùng ROE, ROS và đòn bẩy tài chính để có cài nhìn toàn diện hơn

Thông qua chỉ số ROA, chúng ta biết được 1 đồng tài sản của doanh nghiệp tạo ra bao nhiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nếu ROA càng cao thì hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp càng lớn, hay nói cách khác, khả năng sinh lời của tài sản doanh nghiệp càng lớn.

Mối quan hệ giữa ROA và ROE

ROA và ROE có mối tương quan với nhau thông qua mô hình phân tích Dupont.

ROE = ROA x Đòn bẩy tài chính

= ROA x Tổng tài sản/VCSH

= ROA x (1+Tổng nợ/VCSH)

Hay

ROA = ROE/Đòn bẩy tài chính

= ROE x VCSH/Tổng tài sản

= ROE/ (1+Tổng nợ/VCSH)

Trong đó: Tổng Tài sản = Tổng nguồn vốn hay (Tổng nợ + vốn chủ sở hữu)

Khi kết hợp cặp chỉ số ROA và ROE, giúp nhà phân tích đánh giá được mức độ hiệu quả của hoạt động sản xuất và có cái nhìn rõ hơn về cơ cấu tài chính của doanh nghiệp.
Bài viết trên đã giới thiệu về chỉ số ROA là gì cũng như những điều liên quan đến nó. GCL Invest hy vọng bài viết sẽ có ích cho các bạn.

Minh Thúy