Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố thông tin liên quan đến Người nội bộ công ty như sau:

ros-cong-bo-thong-tin-lien-quan-den-nguoi-noi-bo-cong-ty-0

                                                                                                                                                                      Theo HOSE