Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông thông báo Nghị quyết HĐQT về việc mở tài khoản và cung cấp dịch vụ tài khoản cho AOZ là người có liên quan của OCB như sau:

ocb-nghi-quyet-h-qt-ve-viec-mo-tai-khoan-va-cung-cap-dich-vu-tai-khoan-cho-aoz-la-nguoi-co-lien-quan-cua-ocb-0

Theo HOSE