Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần DRH Holdings (mã CK: DRH) được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán với nội dung như sau:

drh-quyet-dinh-thay-doi-dang-ky-niem-yet-0

Theo HOSE