Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND công bố Báo cáo hoạt động đầu tư quý 1/2022 như sau:

fuevfvnd-bao-cao-hoat-dong-dau-tu-quy-1-2022-0

                                                                                                                                                                      Theo HOSE