Trong số 15 chức năng, nhiệm vụ của Cục Đường cao tốc Việt Nam có việc thực hiện thẩm quyền quyết định đầu tư, nhiệm vụ của chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc.

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 1245/QĐ – BGTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường cao tốc Việt Nam.

Cục Đường cao tốc Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ GTVT thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ GTVTquản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về đầu tư, xây dựng và khai thác hệ thống đường bộ cao tốc trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Cục Đường cao tốc Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở tại TP. Hà Nội. Cục Đường cao tốc Việt Nam có tên giao dịch bằng tiếng Anh là Viet Nam Expressway Authority (VNEA).

Trong số 15 chức năng, nhiệm vụ của Cục Đường cao tốc Việt Nam đáng chú ý là việc đơn vị này được giao trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về đầu tư, xây dựng, huy động nguồn lực và khai thác hệ thống đường bộ cao tốc; xây dựng chiến lược, kế hoạch trung hạn, hàng năm, chương trình, đề án phát triển đường bộ cao tốc trong phạm vi cả nước; xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế – kỹ thuật đường bộ cao tốc; thực hiện thẩm quyền quyết định đầu tư, nhiệm vụ của chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc theo phân công, phân cấp, ủy quyền; thực hiện nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền, nhiệm vụ của cơ quan ký kết hợp đồng đối với các dự án đường bộ cao tốc do Bộ GTVT là cơ quan có thẩm quyền đầu tư theo phương thức PPP.

Cục Đường cao tốc Việt Nam còn có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đối với dự án đường bộ cao tốc đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quyết định đầu tư, cơ quan ký kết hợp đồng khai thác, cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ GTVT đối với công trình kinh doanh, dịch vụ, khai thác đường bộ cao tốc và các dự án xã hội hóa của đường bộ cao tốc…

Cơ cấu tổ chức của Cục Đường cao tốc Việt Nam gồm Văn phòng; các phòng: Kế hoạch – Tài chính, Phòng Quản lý đầu tư xây dựng và khai thác, Phòng Pháp chế – Đấu thầu, Phòng Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế;  Trung tâm Kỹ thuật và Điều hành giao thông đường bộ cao tốc.

Theo: Báo đầu tư