Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên làm Trưởng Ban Chỉ đạo thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Quyết định số 1114 ngày 19/9/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Cụ thể, Ban Chỉ đạo do ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên làm Trưởng ban; 4 Phó Trưởng ban bao gồm ông Võ Đình Tiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phó Trưởng ban Thường trực); ông Nguyễn Văn Hào, Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Ngọc Tứ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo còn có 25 thành viên đến từ các sở, ban ngành của tỉnh và các Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND 9 huyện, thị xã của tỉnh Phú Yên.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND tỉnh Phú Yên lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ phân công, chỉ đạo các thành viên căn cứ các chỉ thị và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và các bộ, ngành, Trung ương đề xuất các nhiệm vụ, biện pháp xử lý các tồn tại, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cho Ban Chỉ đạo xem xét, thống nhất tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện cụ thể.

Các thành viên theo dõi, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư công và đề xuất kiến nghị của chủ đầu tư, tổng hợp ý kiến và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời đối với các nội dung khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Thành viên Ban Chỉ đạo cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương, chủ đầu tư để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động, đặc biệt là giải thích rõ các quy định củapháp luật về giá đất bồi thường và chính sách bồi thường, hỗ trợ để người dân cùng thực hiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu cho Ban Chỉ đạo các nội dung liên quan đến tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị và địa phương.

Trước đó, theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Yên, tính đến ngày 31/8/2022, giá trị giải ngân liên quan đến vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý là 1.548.828 triệu đồng, đạt 33,1% kế hoạch vốn Trung ương giao, bằng 24,5% kế hoạch vốn tỉnh giao.

Theo: Báo đầu tư