Thành phố Đà Nẵng thực hiện 124 gói thầu qua mạng trong quý I/2022, đạt tỷ lệ hơn 99%; tổng giá trị các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng là 259 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng vừa có báo cáo tình hình thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu thuộc các dự án sử dụng vốn đầu tư công Quý I/2022.

Theo đó, số liệu công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong Quý I/ 2022 cho thấy, TP. Đà Nẵng có số lượng các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thực hiện đấu thầu qua mạng là 124 gói thầu, đạt tỷ lệ 99,2%, tương ứng 124/125 gói thầu.

Tổng giá trị các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn TP. Đà Nẵng đạt là 259,13 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99,97%, tương ứng 259,13/259,22 tỷ đồng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng, số liệu thống kê về tỷ lệ về đấu thầu qua mạng trong 3 tháng đầu năm 2022 của thành phố hiện đã đạt cao hơn tỷ lệ đặt ra về số lượng gói thầu, 99,2% so với quy định 70%, theo chỉ tiêu tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cũng cho biết, đã tham mưu UBND thành phố ban hành Công văn để chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2022 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và lộ trình triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong năm 2022, UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu, các đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng.

Đối với gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng cũng cần đấu thầu qua mạng, trừ trường hợp gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù. Đồng thời, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm đảm bảo tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Ngoài ra, UBND TP. Đà Nẵng còn yêu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, cũng cần tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu mua sắm tập trung.

Theo: Báo đầu tư