Tỉnh Kon Tum yêu cầu thanh tra, kiểm tra đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ, báo cáo kết quả về UBND Tỉnh trước ngày 30/6.

Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum cho biết, Chủ tịch Tỉnh, ông Lê Ngọc Tuấn đã có văn bản chỉ đạo thanh tra, kiểm tra đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Kon Tum giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn, đôn đốc các Nhà đầu tư lập thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Chỉ tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định khi đảm bảo điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định khác của pháp luật.

Trong văn bản này, ông Lê Ngọc Tuấn yêu cầu tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh; bao gồm các dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư và các dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các vi phạm nếu có và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/6/2022.

UBND tỉnh Kon Tum lưu ý, trong quá trình thanh tra, kiểm tra cần rà soát, tránh trùng lặp về đối tượng thanh tra. Các Sở, ban ngành và địa phương phải tăng cường tính chủ động, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; tăng cường công tác đối thoại, hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh của nhà đầu tư hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu các đơn vị kịp thời có biện pháp xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý kiên quyết đối với các dự án không triển khai, chậm triển khai, không thực hiện đúng Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư …

Theo: Báo đầu tư