Việc điều chỉnh quy hoạch bến cảng tổng hợp Cà Ná sẽ tạo điều kiện để UBND tỉnh Ninh Thuận thu hút, kêu gọi đầu tư cho cụm dự án tổ hợp công nghệ xanh và hóa chất sau muối.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có công văn số 4012/BGTVT – KHĐT gửi UBND tỉnh Ninh Thuận liên quan đến việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch cảng tổng hợp Cà Ná.

Tại công văn này, Bộ GTVT cho biết là tại Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021- 2030 tầm nhìn đến năm 2050, khu bến Cà Ná được quy hoạch phục vụ trực tiếp khu công nghiệp Cà Ná và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; có bến tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng/khí cho cỡ tàu đến 100.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện.

Theo điều khoản chuyển tiếp, quy hoạch khu bến Cà Ná thuộc Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Nam Trung Bộ (Nhóm 4) tiếp tục được thực hiện theo quy định của cấp thẩm quyền. Trên cơ sở đề nghị của Bộ GTVT vào tháng 1/2017, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh quy hoạch khu bến cảng Cà Ná, trong đó có bến tổng hợp cho tàu đến 50.000 tấn; tàu hàng lỏng đến 50.000 tấn.

Tại văn bản số 960/UBND-KTTH ngày 9/3/2022, UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị điều chỉnh quy hoạch bến cảng tổng hợp Cà Ná trong đó điều chỉnh cảng của dự án tổ hợp công nghiệp xanh và hóa chất.

Cụ thể, UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị mở rộng khu đất phía sau bến làm kho, bồn; bổ sung 1 bến hàng lỏng cho tàu 20.000 tấn tại khu đê phía Tây; điều chỉnh khu bến tổng hợp phía Tây từ 3 bến cho tàu 5.000 tấn và 1 bến 10.000 tấn thành bến tổng hợp cho tàu 10.000 tấn và bến tổng hợp cho tàu 50.000 tấn.

Bộ GTVT cho rằng, đề xuất của UBND tỉnh Ninh Thuận phù hợp về quy hoạch cỡ tàu.Tuy nhiên so với thời điểm nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch bến cảng Cà Ná được Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận vào tháng 1/2017, dữ liệu đầu vào về kinh tế – xã hội và thu hút đầu tư của tỉnh có nhiều thay đổi.

Do vậy, nhu cầu điều chỉnh quy hoạch bến cảng tổng hợp Cà Ná của UBND tỉnh Ninh Thuận để phù hợp với tình hình phát triển thực tiễn và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và khu vực thời gian tới là cần thiết và có sơ sở.

“Để có cơ sở UBND Tỉnh thu hút, kêu gọi đầu tư, Bộ GTVT chấp thuận chủ trương bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cục bộ bến cảng tổng hợp Cà Ná như đề nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận trong Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Nam Trung Bộ (Nhóm 4) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2050”, ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ GTVT nêu rõ.

Bộ GTVT giao Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm: tổng hợp, cập nhật đề nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận trong Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Nam Trung Bộ (Nhóm 4) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và trong quá trình lập các quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành, đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, đáp ứng hài hòa các yếu tố kinh tế – xã hội, kinh tế – kỹ thuật.

Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tiến hành thỏa thuận các nội dung cụ thể của bến cảng phù hợp với quy hoạch chi tiết cảng biển, quy hoạch chung của khu vực và các quy hoạch chuyên ngành liên quan; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của địa phương tăng cường tổ chức giám sát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại khu vực; đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải; phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Theo: Đầu tư chứng khoán