Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sửa đổi, bổ sung lần 2 như sau:

ogc-link-cong-bo-tai-lieu-hop-h-c-thuong-nien-nam-2022-sua-doi-bo-sung-lan-2-0

Theo HOSE