Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FOX của CTCP Viễn thông FPT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2022
3. Lý do và mục đích:
* Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
– Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
– Thời gian thực hiện: 25/08/2022
– Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Công ty chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông từ ngày 25/08/2022.
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Upcom:

Theo HNX