Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTW của CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
– Tỷ lệ thực hiện: 6,30 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 630 đồng)
– Thời gian thực hiện: 25/10/2022
– Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Thực hiện chi trả qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của từng cổ đông. Chỉ chi trả trực tiếp tại Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) khi cổ đông chưa có tài khoản tại ngân hàng bắt đầu từ ngày 25/10/2022 và phải xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân.
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
Upcom:

Theo HNX