Phạm Bá Huy báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần MHC như sau:

mhc-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-pham-ba-huy-0

Theo HOSE