Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 như sau:

hhp-thong-bao-thoi-gian-dia-diem-va-link-cung-cap-tai-lieu-hop-h-c-thuong-nien-2022-0

                                                                                                                                                                      Theo HOSE