Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  như sau:

sav-thong-bao-phat-hanh-co-phieu-de-tang-von-co-phan-tu-nguon-von-chu-so-huu-0

Theo HOSE