Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2018 như sau:

aaa-bao-cao-tien-do-su-dung-von-thu-duoc-tu-dot-chao-ban-co-phieu-ra-cong-chung-nam-2018-0

Theo HOSE