Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT như sau:

kpf-nghi-quyet-h-qt-ve-viec-thanh-lap-uy-ban-kiem-toan-va-quan-tri-rui-ro-truc-thuoc-h-qt-0

                                                                                                                                                                     Theo HOSE