Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

dpm-thong-bao-hop-h-c-thuong-nien-nam-2022-0

Theo HOSE