Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn công bố đính chính thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 như sau:

sjd-inh-chinh-thong-bao-ngay-kcc-de-thuc-hien-quyen-tham-du-hc-thuong-nien-nam-2022-0

Theo HOSE