Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo nhắc nhở chậm CBTT Báo cáo thường niên năm 2021 đối với  Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An như sau:

laf-nhac-nho-cham-cbtt-bao-cao-thuong-nien-nam-2021-0

Theo HOSE