Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

khg-quyet-dinh-thay-doi-niem-yet-0

Theo HOSE