Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng như sau:

fdc-nghi-quyet-h-qt-ve-viec-mien-nhiem-va-bo-nhiem-ke-toan-truong-0

                                                                                                                                                                    Theo HOSE