Nghị quyết HĐQT về ngày giao dịch không hưởng quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trịnh Ngọc Thuận và bầu thành viên Ban Kiểm soát mới thay thế

apt-nghi-quyet-h-qt-ve-ngay-giao-dich-khong-huong-quyen-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-mien-nhiem-thanh-vien-ban-kiem-soat-doi-voi-ong-trinh-ngoc-thuan-va-bau-thanh-vien-ban-kiem-soat-moi-thay-the-0-429624
Upcom:

Theo HNX