– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Nam Thắng
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: NDP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.720.088 CP (tỷ lệ 15,5%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 700.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/05/2022
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/06/2022.
Upcom:

Theo HNX