– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hải Đoàn
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: HIG
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.200.000 CP (tỷ lệ 27,48%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 336.500 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.536.500 CP (tỷ lệ 28,98%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 06/04/2022
– Ngày kết thúc giao dịch: 05/05/2022.
Upcom:

Theo HNX