– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Châu Tiểu Phụng
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
– Mã chứng khoán: GHC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 62.300 CP (tỷ lệ 0,13%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 62.300 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 30.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 32.300 CP (tỷ lệ 0,07%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do giá cổ phiếu chưa đạt theo kỳ vọng
– Ngày bắt đầu giao dịch: 12/04/2022
– Ngày kết thúc giao dịch: 06/05/2022.
Upcom:

Theo HNX