Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 so với quý 1/2021 như sau:

vdp-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan-sau-thue-quy-1-2022-so-voi-quy-1-2021-0

Theo HOSE