Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông báo nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (thay đổi lần 5) như sau:

vnd-thong-bao-nhan-duoc-giay-chung-nhan-dang-ky-chung-khoan-thay-doi-lan-5-0

Theo HOSE