Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu giải trình về việc chậm công bố Báo cáo thường niên năm 2021 như sau:

psh-giai-trinh-ve-viec-cham-cong-bo-bao-cao-thuong-nien-nam-2021-0

Theo HOSE