CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CKG): Từ ngày 22/6 đến 21/7, Thành viên HĐQT Nguyễn Thanh Lâm đăng ký mua khớp lệnh 200.000 cổ phiếu CKG, nâng lượng nắm giữ lên 200.000 đơn vị, chiếm 0,23% vốn.

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): F&N Dairy Investents PTE.LTD, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Lee Meng Tat, đăng ký mua 20,9 triệu cổ phiếu VNM, nâng lượng nắm giữ lên 390,65 triệu đơn vị, chiếm 18,69% vốn. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 22/6 đến 21/7.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB): Ngày 22/6, lãnh đạo công ty đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu LPB.

 

Nguồn:CBTT

CTCP Ánh Dương Việt Nam (VNS): Ngày 17/6, Phó Tổng Giám đốc Đặng Thành Duy đã mua 3,39 triệu cổ phiếu VNS, nâng lượng nắm giữ lên 28,38 triệu đơn vị tương đương 41,82% vốn.

CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB): Từ ngày 19/5 đến 16/6, CTCP DRH Holdings, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Phan Tấn Đạt, đã mua 3,7 triệu cổ phiếu KSB, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 29,88% vốn tương đương 22,8 triệu đơn vị.

CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải (MAC): Ngày 10/6, cổ đông lớn Nguyễn Thị Thu Ngà đã mua 884.800 cổ phiếu MAC, nâng lượng nắm giữ lên 2,9 triệu đơn vị, chiếm 19,17% vốn.

CTCP Que hàn điện Việt Đức (QHD): Từ ngày 8/6 đến 10/6, Ủy viên HĐQT Nguyễn Hữu Mải đã bán toàn bộ 276.207 cổ phiếu QHD. Ngày 10/6, Ủy viên HĐQT Nguyễn Quang Vinh cũng bán toàn bộ 148.800 cổ phiếu QHD.

CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn (BTS): Từ ngày 20/6 đến 19/7, công ty TNHH Chứng khoán ACB, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Nguyễn Minh Tuấn, đăng ký bán khớp lệnh 1 triệu cổ phiếu BTS, giảm lượng nắm giữ xuống 5,83 triệu đơn vị.

CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APS): Từ ngày 20/6 đến 19/7, bà Nguyễn Thị Bốn, mẹ của Tổng Giám đốc Nguyễn Đỗ Lăng, đăng ký bán thỏa thuận toàn bộ 600.000 cổ phiếu APS.

CTCP Xây dựng ALVICO (ALV): Từ ngày 16/5 đến 14/6, Chủ tịch HĐQT Lâm Thu Huyền đã mua 280.000 cổ phiếu ALV trên 300.000 cổ phiếu đăng ký mua, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 4,95% tương đương 280.000 đơn vị.

CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel (VGL): Từ ngày 9/6 đến 10/6, ông Nguyễn Trọng Thành, cha của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Thảo, đã mua 327.110 cổ phiếu VGL, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 3,51% tương đương 327.110 dơn vị.

CTCP Tập đoàn HIPT (HIG): Từ ngày 13/5 đến 10/6, Ủy viên HĐQT Lê Hải Đoàn, đã mua 463.500 cổ phiếu HIG, nâng lượng nắm giữ lên 7 triệu đơn vị, chiếm 31,03% vốn.

Tổng Công ty 36 – CTCP (G36): Từ ngày 20/6 đến 15/7, CTCP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Nguyễn Văn Hiền, đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu G36 theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 8,26 triệu đơn vị,

CTCP DAP – VNACHEM (DDV): Từ ngày 23/5 đến 10/6, ông Nguyễn Hồ Phương, cha Ủy viên HĐQT Nguyễn Hồ Hưng, đã bán toàn bộ 263.500 cổ phiếu DDV. Cũng trong khoảng thời gian trên, bà Nguyễn Thị Lợi, mẹ Ủy viên HĐQT Nguyễn Hồ Hưng, đã bán toàn bộ 201.900 cổ phiếu DDV.

Theo : Người đồng hành