(ĐTCK) Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS) thông qua kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn đối với toàn bộ lô trái phiếu BVSH2123001.

Đây là lô trái phiếu duy nhất của đơn vị này và được phát hành vào năm 2021, là loại không chuyển đổi và không có tài sản bảo đảm, thời gian đáo hạn là ngày 22/12/2023.

Tổng số lượng phát hành là 1 triệu trái phiếu, tương đương giá trị 100 tỷ đồng. BVS dự kiến mua lại toàn bộ lô trái phiếu này vào ngày 30/11/2022.

Theo công bố trong đợt phát hành diễn ra năm 2021, BVS cho biết trái chủ mua vào toàn bộ lượng trái phiếu này là một công ty chứng khoán nước ngoài. Theo kế hoạch, số tiền thu về từ hoạt động phát hành này sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của BVSC.

Trước đó, BVS công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022. Cụ thể, doanh thu điều chỉnh còn 925 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế còn 166,4 tỷ đồng, tương ứng mức giảm lần lượt 21% và 41% so với kế hoạch trước đó.

Về hoạt động kinh doanh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, BVS đạt 646 tỷ đồng doanh thu, giảm 18% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế giảm 45%, đạt 102 tỷ đồng. Như vậy, BVS đã hoàn thành 36% mục tiêu cả năm nếu so với kế hoạch cũ, và 61% theo kế hoạch mới được thông qua.

Theo Tin nhanh chứng khoán