Chuyển đổi số của ngành xây dựng hiện vẫn đang loay hoay trong giai đoạn tạo lập dữ liệu số để cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính vì vậy, việc kết nối, chia sẻ tài nguyên dữ liệu số ngành xây dựng với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan vẫn chưa thể được triển khai.

Đi sau phải làm kỹ hơn

Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa bình cho biết, chuyển đổi số ngành xây dựng phức tạp nhất trong các ngành lĩnh vực. Nếu như ngành dệt may có khoảng 500 vấn đề và có khoảng 1.500 điểm dữ liệu cần xử lý, thì ngành xây dựng có tới 1.000 vấn đề và hơn 2.000 điểm dữ liệu thông tin cần xử lý. Để đưa lượng lớn thông tin sản phẩm của ngành xây dựng vào hệ thống, các thông tin sản phẩm, vật liệu… cho đến nhân sự cần được mã hóa bằng các số trước trước khi đưa vào hệ thống ngành. Như vậy tính ở mức độ xử lý thông tin dữ liệu thì mức độ phức tạp của ngành xây dựng gấp đôi so với ngành dệt may.

Chính vì vậy, việc chuyển đổi số ngành xây dựng cần đồng bộ dữ liệu chung của toàn ngành mới có thể sử dụng một cách hiệu quả. Ngoài ra khi xây dựng thông tin dữ liệu thì cần phù hợp với chuẩn mực quốc tế để đảm bảo yêu cầu hội nhập. Bởi vì, chúng ta không thể làm theo quy định riêng không theo chẩn mực nào.

Theo các chuyên gia, đối với ngành xây dựng việc quan trọng nhất là xây dựng thông tin dữ liệu một cách chuẩn mực quốc tế trong chuyển đổi số. Trong đó, những mã cốt cho các hạng mục công việc, nguyên vật liệu, hay cách trình bày phân loại… cũng phải đạt chuẩn mực theo quốc tế. Chuyển đổi số ngành xây dựng đi sau thì nên tạo thêm các mã cốt sản phẩm chứ không thể bớt so với các quốc gia phát triển đi trước, như vậy mới có thể phát triển bền vững.

Kỳ vọng bước chuyển

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị ban hành Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 06/4/2022 về việc đẩy mạnh chuyển đổi số ngành xây dựng hướng tới phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số có yêu cầu các nội dung quan trọng, cụ thể: xây dựng, hoàn thiện Khung quản lý, quản trị dữ liệu số ngành xây dựng nhằm mục tiêu quy định về các hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số bao gồm: quản lý, quản trị dữ liệu số; kết nối, chia sẻ dữ liệu số; sử dụng, khai thác dữ liệu số của cơ quan nhà nước ngành xây dựng; cung cấp dữ liệu mở ngành xây dựng cho tổ chức, cá nhân; quyền và trách nhiệm trong kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

Bên cạnh đó, phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung Bộ Xây dựng kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các Bộ, ngành, địa phương nhằm chia sẻ dữ liệu, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, Trung tâm Thông tin được giao xây dựng, hoàn thiện Kho dữ liệu dùng chung ngành xây dựng; nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp để sớm triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ Chính phủ số của Bộ. Đồng thời, nâng cấp, phát triển hạ tầng số; triển khai các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin trong kết nối các hệ thống thông tin, liên thông, chia sẻ dữ liệu phục vụ Chính phủ số Bộ Xây dựng. Thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin định kỳ cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ.

Theo Diễn đàn doanh nghiệp